f_150_150_16777215_00_images_news_eu.pngiik

„ТАСИ“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.077-0829-C01Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. /Supporting medium-sized enterprises to overcome the economic impact of the COVID-19 pandemic/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 150 000,00лв. при 100% размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 150 000,00лв., от които 127 500,00лв. европейско съфинансиране и 22 500,00лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 01.02.2021г, а крайният срок 01.05.2021г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в „ТАСИ“ ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и продължаване на дейността поне 3 месеца след приключване на проекта. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.