ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

• Предпроектни проучвания

• Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

• Процедури по опазване на околната среда

• Процедури по ОВОС

• Изработка на Устройствени схеми и планове

• Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

• Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

• Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

• Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

• Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.