ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

 

ТАСИ ООД предлага:

• цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

• разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

 

ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

• Предпроектни проучвания

• Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

• Процедури по опазване на околната среда

• Процедури по ОВОС

• Изработка на Устройствени схеми и планове

• Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

• Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

• Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

• Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

• Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

 

ТАСИ ООД предлага:

• Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

• Денонощни аварийни екипи.

 

Подкатегории